Privacyverklaring

AVG

Bescherming persoonsgegevens

New Health Centre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. New Health Centre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ons regelement

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doeleinden persoonsgegevens

 • In onze centrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor het bieden van (medische) zorg, scholingen, yogalessen en voor het financieel afhandelen van deze diensten.

  Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ons centrum als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor natuurgeneeskundige zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen New Health Centre hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

 • Wij verwerken de volgende persoonsgegevens verwerken voor cliënten:

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • geslacht
  • gegevens identiteitsbewijs
  • leeftijd
  • huisarts
  • specialist (indien van toepassing)
  • medische gegevens

  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens verwerken voor cursisten:

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verwerken en beheren van gegevens via verschillende zorgplatforms ten behoeve van de behandeling, hieronder nader omschreven, zoals agendavoering, dossiervoering
 • Het uitwisselen van gegevens (digitaal, schriftelijk of mondeling) met andere betrokken zorgverleners zoals huisarts of specialist, uitsluitend nadat u hier toestemming voor heeft gegeven
 • Het verrichten van incassowerkzaamheden bij onbetaalde facturen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De ontvangers van persoonsgegevens

 • EKSA
  New Health Centre verricht de werkzaamheden via een beveiligde server van het bedrijf EKSA te Leeuwarden. EKSA is een automatiseringsbedrijf met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.
 • Intramed
  Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Intramed. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.
 • Website
  Op onze website www.newhealthcentre.com maken wij gebruik van HTTPS. HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.
 • Zorgmail
  Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.
 • Externe organisaties
  Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.
 • Fysio Roadmap
  Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Fysio Prestatie Monitor. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.

 

Tevens wordt via dit platform online enquêtes afgenomen na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Een persoon wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

 • Medicas
  New Health Centre schakelt Medicas, gevestigd te Breda, in bij het versturen van herinneringsberichten en/of het verrichten van incassowerkzaamheden en/of het innen van onbetaald gebleven facturen door de cliënt. Medicas draagt zorg voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uitwisseling persoonsgegevens

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

New Health Centre bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Niet medische gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst (zoals een scholing) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 -10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door New Health Centre verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan New Health Centre de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door New Health Centre opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens New Health Centre van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!