Praktijkregelement

Natuurgeneeskunde

Praktijkregelement

Middels dit document leggen we u graag uit wat uw en onze rechten en plichten zijn. Eén van onze plichten is namelijk dat wij de zorgverzekeraars, maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit kunnen aantonen dat wij u voldoende informatie hebben verstrekt inzake behandelvoorwaarden, privacywetgeving, klachtenregeling etc..

Mocht u meer informatie willen over deze overeenkomst of heeft u hulp nodig bij het invullen ervan, dan horen wij het graag!

Algemeen

Algemene informatie

De terapeuten die werkzaam zijn bij, het New Health Centre, zijn aangesloten bij diverse brancheorganisaties, te weten: Het RBCZ en de VBAG . Dit houdt in dat alle bij ons werkzame  natuurgeneeskundig therapeuten gediplomeerd zijn en geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van hun beroepsgroep.

De behandeling

Tijdens de intake maakt de therapeut in overeenstemming met de cliënt een behandelplan en maken afspraken over de te volgen stappen in de periode van behandeling. De behandelperiode zal in elk geval tijdscontingent zijn en er vinden geregeld evaluatiemomenten plaats. Behandeling voldoet aan de gestelde eisen, procedures en protocollen van de beroepsgroep.

Privacy en de AVG

Bij de intake wordt door de therapeut een dossier aangemaakt m.b.t. relevante gegevens van de cliënt. Als u hier klikt, vindt u ons Privacy Beleid waarin staat omschreven welke gegevens worden genoteerd. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van het dossier en de daarin verstrekte gegevens.

Afzeggen

Afspraak afzeggen en no-show

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd.
 • Dit kan telefonisch of via email. Indien de praktijk telefonisch niet bereikbaar is, kunt u de voicemail inspreken. U kunt ons bereiken via 0515-558888 of r.suichies@newhealthcentre.com
 • Bij het niet tijdig afzeggen, brengt New Health Centre de volgende tarieven in rekening:

Consult

 • Natuurgeneeskundig consult Emrik Suichies: € 96,00
 • Natuurgeneeskundig consult Rixt Wolters:  €92,50
 • De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.
 • Dit no-show tarief wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Beëindiging

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden geschieden. Ook kan de cliënt de behandeling eenzijdig beëindigen indien hij/zij voortzetting hiervan niet wenselijk vindt of noodzakelijk acht. De therapeut kan eveneens eenzijdig de behandeling beëindigen, maar wel met opgave van duidelijke reden(en). De therapeut zal in dit geval advies geven en eventueel verwijzen naar een andere hulpverlener of terug verwijzen naar de (huis)arts.

Klachten

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw behandeling, dan kunt u zowel schriftelijk als mondeling een klacht indienen bij de behandelend therapeut, de balie of de praktijkeigenaar. Uw klacht wordt dan conform onze klachtenprocedure verder in behandeling genomen. Tevens zijn wij aangesloten via de VBAG bij Quasir.

Privacy en de AVG

Bij de intake wordt door de therapeut een dossier aangemaakt m.b.t. relevante gegevens van de cliënt. Als u hier klikt, vindt u ons Privacy Beleid waarin staat omschreven welke gegevens worden genoteerd. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van het dossier en de daarin verstrekte gegevens.

Waar heeft u recht op

Vergoeding

 • Per verzekeringsmaatschappij kan de dekking van de kosten sterk verschillen.
 • Behandelingen wordt alleen (deels) vergoed indien u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten.
 • Eventueel geadviseerde supplementen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar
 • Voor duidelijkheid qua vergoeding adviseren wij u uw polisvoorwaarden of uw verzekeringsmaatschappij te raadplegen.
 • Wij willen u er op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten ziektekosten-verzekering en daarmee voor de dekking van uw behandelingen.
 • Behandelingen die niet (meer) door uw ziektekostenverzekeraar gehonoreerd worden, komen voor eigen rekening.