Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze cursusaanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met New Health Centre is overeengekomen;
 2. De enkele toezending van documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de cursus.
Artikel 2. Aanbiedingen
 1. Alle gedane cursusaanbiedingen blijven gedurende een periode van 14 dagen gestand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere aanbieding leidt eerst dan tot een overeenkomst, wanneer deze na aanvaarding door de wederpartij niet schriftelijk door de leverancier wordt herroepen. Een herroeping zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden;
 2. Alle bij een cursusaanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ze zijn voor de leverancier slechts bindend indien dit nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd;
Artikel 3. Overeenkomsten
 1. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat de cursusaanbieder de order uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd via mail, fax of schriftelijk;
 2. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede mondelinge toezeggingen gedaan door New Health Centre en/of diens personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien New Health Centre deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon;
 3. Voor leveringen c.q. werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt aangeleverde mail of fax tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake dit gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs;
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
Artikel 4. Prijzen
 1. Bij uitgifte van een nieuwe cursusprijslijst verliezen eerder gedane cursusaanbiedingen hun geldigheid;
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:
  1. Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidskosten, en andere kosten;
  2. Inclusief BTW;
  3. Vermeld in Nederlandse valuta, onder voorbehoud van koerswijzigingen, welke worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van de aflevering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op aanbiedingsdatum, welke op 100 wordt gesteld.
 3. Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt als prijs voor de cursus of scholing de prijs vermeld in onze ten tijde geldende prijslijst en/of actuele prijzen op de website newhealthcentre.com.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
 1. Behoudens algemeen geldende dwingende rechtsregels en algemene rechtsregels van redelijkheid en billijkheid of goede zeden en door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld onzerzijds, zijn wij in beginsel niet aansprakelijk voor schade tijdens de scholing of cursus van welke aard dan ook;
 2. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook is uitgesloten. Voor het overige vrijwaart de afnemer ons uitdrukkelijk en volledig;
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
 1. Wij behouden ons ten alle tijde de eigendom voor van alle door ons geleverde cursus- of scholingszaken, totdat de openstaande factuur geheel is voldaan;
 2. Het is de afnemer niet toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde kennis en syllabus in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf of activiteiten aan derden onder voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te verkopen en over te dragen;
 3. Ter zake van de (bij)geleverde en alle andere essentiële documentatie geldt dat de wederpartij deze alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en op geen enkele wijze en aan wie dan ook zal doorleveren c.q. verkopen.
Artikel 7. Betaling
 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien automatische incasso van toepassing is geldt een betalingskorting van 2%. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt;
 2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan;
 3. Vanaf het moment dat de bevestiging van deelname aan de scholing of cursus is gedaan door de afnemer, zijn wij gerechtigd om dit bedrag te vorderen bij de deelnemer(s);
 4. Bij annuleren van de scholing of cursus tot 1 maand voor de cursusdatum is de helft van het totale cursusbedrag verschuldigd;
 5. Bij annuleren van de scholing of cursus in de periode van 1 maand tot 1 dag voor de actuele cursusdatum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Artikel 8. Retourvoorwaarden

Het kan natuurlijk zijn dat je aankoop onverhoopt niet geheel naar wens is. In dit geval kun je ons een mailtje sturen naar info@newhealthcentre.com. Hierin vermeldt je je bestelnummer en het artikel wat je wilt retourneren.

I.v.m. het milieu sturen wij geen uitgeprint retourformulier mee.

Op een rijtje waaraan je retour moet voldoen:

– Het artikel dient binnen 14 dagen na aankoop retour gezonden te zijn (bewaar dus je verzendbewijs)
– Voordat je het artikel opstuurt, zorg je dat je de retourzending aangemeld hebt via een mail naar info@newhealthcentre.com
– Het artikel is ongebruikt en in goede staat

Zodra wij het pakketje met bovenstaande voorwaarden ontvangen en beoordeeld hebben zullen wij het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 5 werkdagen terugstorten.

Helaas kunnen we niet alles voor je betalen 😉 De kosten van het retoursturen zijn daarom voor je eigen rekening.

Mits het artikel niet in goede staat of binnen de termijn na aankoop ontvangen wordt, zal New Health Centre zich het recht voorbehouden een teruggezonden artikel niet te vergoeden.

Artikel 9. Rentekosten
 1. Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, dit geldt mede ten aanzien van bedragen waarvoor door ons uitstel van betaling is verleend, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaand bedrag, en komen voor rekening van de afnemer te stellen op tenminste 15% (met een minimum van € 125,-) van het, met inbegrip van vernoemde rente, door de afnemer verschuldigd bedrag;
 2. Indien gerechtelijke inning nodig blijkt, is de afnemer de daaraan verbonden kosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand van New Health Centre, verschuldigd.
Artikel 10. Overmacht

New Health Centre is niet gehouden tot nakoming van enig verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 11. Toepassing
 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en uitvoering daarvan is uitsluitend;
 2. Nederlands recht van toepassing;
 3. Alle geschillen die tussen afnemer en New Health Centre ontstaan, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde Burgerlijke Rechter in het Arrondissement Arnhem. Zulks zover de wettelijke bepalingen dit toelaat.